Podmínky ochrany osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů

Jsme společnost Zalez s.r.o., se sídlem Nádražní 533, 783 91 Uničov, IČO 06560181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72356, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Zejména jde o Vaše jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní a emailový kontakt, datum narození a případně jiné údaje, které jsou nezbytné pro to, abychom mohli uskutečnit činnost, kterou jsem se zavázali pro Vás vykonat. V případě, že pro Vás realizujeme zakázku/službu u Vás doma, vytváříme fotodokumentaci, která může zachytit Váš dům a Vaši domácnost, abychom následně tuto fotodokumentaci mohli využít pro co nejrychlejší vyřízení případného reklamačního řízení.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména z důvodu, abychom Vám poskytli služby, které jsme se zavázali Vám poskytnout a dodat. Případně abychom Vás kontaktovali dle naší dohody a komunikovali o otázkách možné budoucí spolupráce. V případě, že spolu již spolupracujeme, využíváme Vaše údaje k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat v situaci, kdy je nezbytné vykonat například servisní nebo záruční zásahy.

Dále Vaše údaje zpracováváme pro marketingovou činnost, a to zejména pro E-mail marketing - přičemž e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že nám to napíšete na emailovou adresu info@zalez.cz.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít smlouvu o dílo a nebo o jinou smlouvu na které jsme se dohodli. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně poskytli služby nebo zboží ve smlouvě sjednané. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý.

Souhlas

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) a telemarketing zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat (popř. vám v rámci telemarketingu zavolat) i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nám napíšete na tento email info@zalez.cz, že souhlas odebíráte a nebo že jednoduše již nechcete dostávat naše obchodní sdělení.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům (tedy ve vztahu k těmto os. údajům vystupujeme v pozici jejich správce):

 • Subdodavatelé: pokud služby neposkytujeme sami prostřednictvím našich zaměstnanců, využíváme subjekty (zejména fyzické osoby podnikající), se kterými dlouhodobě spolupracujeme a kteří jsou námi prověřeni tak, abychom Vám poskytli co nejlepší služby. Pokud s Vámi budou spolupracovat naši subdodavatelé a zároveň přijdou do styku s Vašimi osobními údaji, budeme Vás o tomto informovat.
 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.
 • Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
 • Hlášení pojistné události: za účelem řádného nahlášení a následného řešení pojistné události předáváme vaše osobní údaje společnosti Kooperativa a.s.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu info@zalez.cz.

Výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 1. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 2. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 3. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 4. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 5. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Jak právo na výmaz uplatnit? Zašlete nám prosím váš požadavek na email info@zalez.cz.

Vznesení námitky

Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést zasláním na email potizisto@zalez.cz.

Omezení zpracování

Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Podání stížnosti

Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu. Vedoucím dozorovým úřadem, který je příslušný pro otázky zpracování osobních údajů, je český Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím našeho emailu potizisto@zalez.cz, nebo prostřednictvím naší infolinky na tel. čísle 608 180 192.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 6. 3. 2023, přičemž jsou taktéž k dispozici elektronicky na www.zalez.cz.